ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ :

  1. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
    นิสิต/นักศึกษา/ผู้สมัคร จะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะมีสิทธิใช้งานเว็บไซต์
  2. ผู้สมัครสอบ
    หลักฐานการเข้าสอบคือบัตรประชาชนเท่านั้น กรณีต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยให้ใช้หนังสือเดินทางแทน
  3. เพิ่มเติม
    ตรวจสอบผลการสอบ

Dowload ประกาศ/หนังสือ

ประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2567
11-2566 ประกาศ รับสมัครสอบ ครั้งที่ 1-2567.pdf
แนะนำการสอบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2567
แนะนำการสอบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2567.pdf
ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐาน
password sample2017
preclinicsample2017.pdf
ตัวอย่างข้อสอบ
password sample2017
sample2017.pdf
1

จำรหัสผ่านหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ได้