ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ :

 1. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
  นิสิต/นักศึกษา/ผู้สมัคร จะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะมีสิทธิใช้งานเว็บไซต์
 2. ผู้สมัครสอบ
  ผู้สมัครสอบทุกประเภทจะต้องกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ จากนั้นให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและส่งหลักฐานตามที่กำหนดให้ ศ.ป.ท.
  และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 13 มกราคม 2562
 3. เพิ่มเติม
  ตรวจสอบผลการสอบ

Dowload ประกาศ/หนังสือ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบของ ศ.ป.ท. ในการสอบครั้งที่ 1/2562
ปรับปรุง วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบของ ศปท (ปรับปร.pdf
ประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศ รับสมัครสอบ ครั้งที่ 1-2562.pdf
แนะนำการสอบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2562
แนะนำการสอบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2562.pdf
ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐาน
password sample2017
preclinicsample2017.pdf
ตัวอย่างข้อสอบ
password sample2017
sample2017.pdf
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา.pdf
1

จำรหัสผ่านหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ได้